KMS Ключи от windows и office.

Windows 8 Профессиональная            NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 Профессиональная N            XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 Корпоративная                32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 Корпоративная N            JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
Windows Server 2012 Core            BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 Core N            8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY


Windows Server 2012 Core Single Language    2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 Core Country Specific    4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Server Standard        XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 Standard Core        XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint Standard        HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint Premium        XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter            48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
Windows Server 2012 Datacenter Core        48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
Windows 7 Профессиональная            FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Профессиональная N            MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Профессиональная E            W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Корпоративная                33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Корпоративная N            YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Корпоративная E            C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Windows Server 2008 R2 Web            6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC Edition        TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 Standard            YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise        489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter        74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based SystemsGT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
Windows Vista Business                YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista Business N            HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista Enterprise            VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista Enterprise N            VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV
Windows Web Server 2008                WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 Standard            TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Standard без Hyper-V    W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 Enterprise            YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Enterprise без Hyper-V    39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPC                RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter            7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 Datacenter без Hyper-V    22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems    4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

Office Professional Plus 2010             VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
Office Standard 2010                 V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM
Office Home and Business 2010             D6QFG-VBYP2-XQHM7-J97RH-WRCK

Access 2010                     V7Y44-9T38C-R2VJK-666HK-T7DDX
Excel 2010                     H62QG-HXVKF-PP4HP-66KMR-CW98M
SharePoint Workspace 2010             QYYW6-QP4CB-MBV6G-HYMCJ-4T3J4
InfoPath 2010                     K96W8-67RPQ-62T9Y-J8FQJ-BT37T
OneNote 2010                     Q4Y4M-RHWJM-PY37F-MTKWH-D3XHX
Outlook 2010                     7YDC2-CWM8M-RRTJC-8MDVC-X3DWQ
PowerPoint 2010                 RC8FX-88JRY-3PF7C-X8P67-P4VTT
Project Professional 2010             YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6
Project Standard 2010                 4HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB
Publisher 2010                     BFK7F-9MYHM-V68C7-DRQ66-83YTP
Word 2010                     HVHB3-C6FV7-KQX9W-YQG79-CRY7T
Visio Standard 2010                 767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ
Visio Professional 2010             7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP
Visio Premium 2010                 D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ

Office 2013 Professional Plus            YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
Office 2013 Standard                KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4
Project 2013 Professional            FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K
Project 2013 Standard                6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT
Visio 2013 Professional                C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3
Visio 2013 Standard                J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7
Access 2013                    NG2JY-H4JBT-HQXYP-78QH9-4JM2D
Excel 2013                    VGPNG-Y7HQW-9RHP7-TKPV3-BG7GB
InfoPath 2013                    DKT8B-N7VXH-D963P-Q4PHY-F8894
Lync 2013                    2MG3G-3BNTT-3MFW9-KDQW3-TCK7R
OneNote 2013                    TGN6P-8MMBC-37P2F-XHXXK-P34VW
Outlook 2013                    QPN8Q-BJBTJ-334K3-93TGY-2PMBT
PowerPoint 2013                    4NT99-8RJFH-Q2VDH-KYG2C-4RD4F
Publisher 2013                    PN2WF-29XG2-T9HJ7-JQPJR-FCXK4
Word 2013                    6Q7VD-NX8JD-WJ2VH-88V73-4GBJ7

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.